Konkurs na fotografię koncepcyjną

Autor: jozefk
Bez kategorii
12 lut 2019

Trzeci z konkursów zimowych Józefa K. to

konkurs na fotografię koncepcyjną.

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać zdjęcie zrealizowane w dowolnej technice jako plik w formatach: PNG, JPEG, JPS, PDF.
  • Zdjęcie powinno być koncepcyjne, posiadać scenografię, opowiadać historię (elementy graficzne wygenerowane w komputerze i umieszczone na zdjęciu nie będą przez nas mile widziane)
  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 marca 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. Rozstrzygnięcie nastąpi do 1 kwietnia 2019 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami, b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/

Nagroda dla zwycięzcy to 800 polskich złotych, wszelkie daniny należne państwu bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

e-mail:  slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „ZDJĘCIE”