Konkurs na esej o intuicji

Autor: jozefk
Bez kategorii
17 Paź 2019

Niniejszym ogłaszamy konkurs na esej, którego tematem jest intuicja. Esej zostanie opublikowany w dziale „Idee” – filozoficznej odsłonie JózefaK.pl

 

Regulamin i informacje:

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 8000 znaków.
  • Tekst należy napisać na zadany temat „O intuicji”
  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 18 listopada 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
  • Rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada 2019 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  • Przewodniczącą jury jest dr filozofii Maria Urbańska-Bożek.
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na facebook.com/JozefK/
  • Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

W temacie maila prosimy wpisać „ESEJ”

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl

 

Maria Urbańska-Bożek – dr nauk humanistycznych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich periodykach filozoficznych i literackich oraz w pracach monograficznych. Redaktorka i współredaktorka książek i monografii wieloautorskich. W latach 2013-2015 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Redaktor naczelna półrocznika naukowego „Karto-Teka Gdańska” oraz członkini redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Od 2017 roku współpracuje z Wydawnictwem Marek Derewiecki jako redaktorka i korektorka.

Publikacje: 

http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/296-dr-maria-urbanska-bozek.html