Konkurs na esej

Autor: jozefk
Blog
05 Paź 2018

Niniejszym ogłaszam konkurs na esej, którego tematem jest wyobraźnia. Liczę bardziej na literacką formę aniżeli typowo naukowy tekst. Powodzenia życzę – Józef K.

 

Regulamin i informacje:

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 8000 znaków.
  • Tekst należy napisać na zadany temat „O wyobraźni”
  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. 
  • Rozstrzygnięcie nastąpi do 7 listopada 2018 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
  • Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

W temacie maila prosimy wpisać „ESEJ”

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl