Konkurs na pamiętnik

Autor: jozefk
Blog
07 lut 2019

Józef K. w nostalgii za dawnymi zwyczajami ogłasza konkurs na pamiętnik.

Regulamin i informacje:

 • Do udziału w konkursie należy zgłosić pamiętnik prowadzony przez minimum 10 dni, a maksymalnie do 20 dni.
 • Pamiętnik powinien być prowadzony odręcznie (zarówno tekst, jak i elementy estetyczne – o ile takie będą).
 • Dozwolonym zabiegiem jest: wklejanie zdjęć, obrazków, pamiątek, wyklejanie, rysowanie, tworzenie kolaży itp.
 • Prace można wysyłać mailowo w formacie pdf (skan), pocztą na adres: Józef K, ul. Piwna 1/2, 22-100 Gdańsk lub dostarczyć osobiście.
 • Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 marca 2019. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi do 17 marca 2019 roku.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
 • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na na www.facebook.com/JozefK/  
 • Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: 

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „PAMIĘTNIK”