Konkurs na wiersz

Autor: jozefk
Bez kategorii
30 Lis 2019

Niniejszym ogłaszamy konkurs na wiersz, którego tematem jest „Roztropność”.  Wiersz zostanie opublikowany w dziale „Słowa”.

Regulamin i informacje:

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać wiersze o maksymalnej objętości 1000 znaków ze spacjami.
  • Wiersz należy napisać na zadany temat „Roztropność”
  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 grudnia 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
  • Rozstrzygnięcie nastąpi 22 grudnia 2019 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  • Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na facebook.com/JozefK/
  • Nagroda dla zwycięzcy to 1000 zł, daniny na rzecz państwa biorę na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:

W temacie maila prosimy wpisać „WIERSZ”

e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl


Prof. dr hab Elżbieta Wichrowska, historyk literatury, edytor. Kieruje „Pracownią rękopisów i ineditów 1750-1850” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka książek i artykułów dotyczących problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia i Wielkiej Emigracji,  m.in. Ten biedny Mickiewicz (2006); Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku (2013); Marianna z Żeglińskich Dembińska. Polskie początki buntu kobiet (2017); Między powstaniem a emigracją, Rysunkowy „dziennik” Piotra Michałowskiego z roku 1832 (2019; wraz z Janem K. Ostrowskim); redaktor (wraz z Agatą Wdowik) tomu Kajetów Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Ludzie-wartości-kultura materialna t. 2 (2019) będącego pokłosiem projektu prowadzonego z doktorantami i studentami Wydziału Polonistyki; autorka powieści.