Zimowy konkurs na opowiadanie

Autor: jozefk
Blog
04 gru 2023

 

Drodzy czytelnicy!

Ogłaszamy kolejny konkurs na opowiadanie! Tym razem na warsztat bierzemy jeden z „Aforyzmów z Zürau” Franza Kafki, który brzmi „Śmieszny jesteś w uprzęży, którą założyłeś dla tego świata”.

Liczymy na waszą kreatywność i z niecierpliwością czekamy na przesłane teksty!

Regulamin i informacje:

Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 20 000 znaków bez spacji.

Tekst należy napisać na zadany temat „Śmieszny jesteś w uprzęży, którą założyłeś dla tego świata”
Termin zgłoszeń upływa z dniem 14.01.2024 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Rozstrzygnięcie nastąpi 04.02.2024.

Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu.

Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Przewodniczącym Jury jest dr Łukasz Książyk.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/

Nagroda dla zwycięzcy to 3000 zł, daniny na rzecz państwa bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „UPRZĄŻ”

Łukasz Książyk – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak: gnoza, nuda, nihilizm, melancholia.