Konkurs na opowiadanie

Autor: jozefk
Bez kategorii
06 lt. 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym konkursie, tym razem prozatorskim, na opowiadanie. Tematem jest cytat z „Obrony Sokratesa” Platona:

„Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.”.

Regulamin i informacje:

  • Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 20 000 znaków.
  • Tekst należy napisać na zadany temat „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.” 
  • Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 marca 2020 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
  • Rozstrzygnięcie nastąpi 31 marca 2020 roku.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
  • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
  • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
  • Przewodniczącym Jury jest dr Łukasz Książyk.
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
  • Nagroda dla zwycięzcy to 3000 zł, daniny na rzecz państwa bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „OPOWIADANIE”

Łukasz Książyk – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak: gnoza, nuda, nihilizm, melancholia.