Konkurs na felieton

Autor: jozefk
Bez kategorii
28 kw. 2020

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na felieton. Motywem przewodnim  jest tytuł obrazu Francisco Goi „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.

Regulamin i informacje:

 • Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o maksymalnej objętości 10 000 znaków licząc ze spacjami.
 • Pisząc felieton należy zainspirować się tytułem obrazu autorstwa Francisco Goi „Gdy rozum śpi, budzą się demony”.
 • Tekst należy przesłać w pliku doc lub pdf, plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora lub pseudonimem artystycznym.
 • Termin zgłoszeń upływa z dniem 1 czerwca 2020 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
 • Rozstrzygnięcie nastąpi 15 czerwca 2020 roku.
 • Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 • Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
 • Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 • Przewodniczącym Jury jest dr. Maria Urbańska-Bożek.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
 • Nagroda dla zwycięzcy to 1500 zł, daniny na rzecz państwa bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „FELIETON”

 

Maria Urbańska-Bożek – dr nauk humanistycznych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych drukowanych w polskich periodykach filozoficznych i literackich oraz w pracach monograficznych. Redaktorka i współredaktorka książek i monografii wieloautorskich. W latach 2013-2015 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Redaktor naczelna półrocznika naukowego „Karto-Teka Gdańska” oraz członkini redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Od 2017 roku współpracuje z Wydawnictwem Marek Derewiecki jako redaktorka i korektorka.

Publikacje: 

http://www.ptft.pl/inne-publikacje/publikacje-czlonkow-ptft/82-publikacje-czlonkow-ptft/296-dr-maria-urbanska-bozek.html