Wiosenny konkurs na opowiadanie

Autor: jozefk
Słowa
29 mar 2024

 
Drogie osoby czytelnicze!

Z przyjemnością ogłaszamy Wiosenny konkurs na opowiadanie! Po raz pierwszy nasz konkurs literacki objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pochylimy się nad cytatem ze Starego Testamentu: „Ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta”.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu i życzymy mocy inspiracji!

Regulamin i informacje:

Do udziału w konkursie można zgłaszać teksty o objętości od 10 000 do 20 000 znaków bez spacji.

Tekst należy napisać na zadany temat „Ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta”

Opowiadanie należy przesłać na maila slowo.konkurs@jozefk.pl

Wymagania formalne pliku:
– czcionka Times New Roman, Helvetica lub Arial
– rozmiar czcionki 12-14
– interlinia 1-1,5
– format pdf. lub docx.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 10.05.2024 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Rozstrzygnięcie nastąpi 09.06.2024.

Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu

Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami; b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu; c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Przewodniczącym Jury jest dr Łukasz Książyk.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/

Nagrody dla zwycięzców to:
I miejsce – 4000 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

Daniny na rzecz państwa bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „ZDOBYWCA”

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łukasz Książyk – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak: gnoza, nuda, nihilizm, melancholia.